گروه آموزشی موسیقی جهانی

 

 

 نیلوفر بدری کوهی: مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: badrikohi@art.ac.ir

رزومه