گروه آموزشی نقاشی

اساتید گروه 

کارشناسان 

برنامه درسی

برنامه امتحانی

سرفصل دروس

دکتر جمال عرب زاده : مدیر گروه 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: arabzadeh@art.ac.ir

رزومه

فرم های آموزشی  

فرآیند پایان نامه

سوالات متداول

تقویم آموزشی