معاون آموزشی

دکترعلیرضا اصفهانی زاده : معاون آموزشی پردیس بین المللی فارابی 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: esfahanizadeh@art.ac.ir

رزومه