رییس پردیس

دکتر رضا خدادادی : رییس پردیس بین المللی فارابی

مرتبه علمی: استادیار    

پست الکترونیک: r.khodadadi@art.ac.ir

رزومه