معاون پژوهشی

 

 

 

دکترحمیدرضا بختیاری فرد :  معاون  پژوهشی پردیس بین المللی فارابی  

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک: bakhtiari@art.ac.ir

رزومه