گروه آموزشی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

دکتر کورس سامانیان : مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: k.samanian@art.ac.ir

رزومه