گروه آموزشی کارگردانی(نمایش)

رضا مهدی زاده: مدیر گروه

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک: r.mahdizadeh@art.ac.ir

رزومه