گروه آموزشی ارتباط تصویری

 

دکتر فائزه طاهری: مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک: f.taheri@art.ac.ir

رزومه