گروه آموزشی معماری داخلی

 دکترنادیه ایمانی : مدیر گروه 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: imani@art.ac.ir

رزومه