مدیر آموزش

کورش نجفی فرد : مدیر آموزش  

 پست الکترونیک:

 

روز و زمان حضور در پردیس بین المللی فارابی 

پنج شنبه - ۱۵-۸