کارکنان آموزش

 

کارشناسان آموزش 

خانم نسیم بنی اسدی - خانم زینب پور جهان 

روزهای حضور :  یکشنبه تا پنجشنبه 

ساعات حضور :    ۷/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 

شماره تماس :        ۰۲۶۳۲۵۲۳۸۳۹

داخلی :                         ۲۲۶

پست الکترونیک :  Edu.farabi@art.ac.ir 

 

کارشناسان گروه