گروه آموزشی پژوهش هنر

 

 دکتر سیدسعید سیداحمدی زاویه : مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار    

پست الکترونیک: szavieh@art.ac.ir

رزومه