گروه آموزشی معماری

 دکترسید بهشید حسینی : مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: Behshid_Hosseini@art.ac.ir​

رزومه