گروه آموزشی طراحی صنعتی

 دکتر خشایار حجتی امامی : مدیر گروه

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک : k.emami@art.ac.ir

رزومه