معاون آموزشی

محمود بالانده : معاون آموزشی پردیس بین المللی فارابی 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: balandeh@art.ac.ir

رزومه