گروه آموزشی فلسفه هنر

 دکتر مسعود علیا: مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : 

رزومه