گروه آموزشی انیمیشن

 

 

 امیر محمد دهستانی : مدیر گروه 
مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: a.dehestani@art.ac.ir

رزومه