گروه آموزشی صنایع دستی

 دکتر صمد سامانیان: مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک: samanian@art.ac.ir

رزومه