گروه آموزشی بازیگری

شهرام حبیب اله زرگر: مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: zargar@art.ac.ir

رزومه