گروه آموزشی عکاسی

دکتر محمد خدادادی مترجم زاده : مدیر گروه 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir

رزومه

 

 

دکتر سید مهدی مقیم نژاد : نماینده تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک: moghimnejad@art.ac.ir

رزومه