گروه آموزشی سینما

مسعود سفلایی شهر بابک : مدیر گروه 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m.soflaei@art.ac.ir

رزومه