معاون پژوهشی

 دکتر مونس بسکابادی:  معاون  پژوهشی پردیس بین المللی فارابی  

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک: m.boskabady@art.ac.ir

رزومه