رییس پردیس

دکتر علیرضا اصفهانی زاده: رییس پردیس بین المللی فارابی

مرتبه علمی: استادیار     

پست الکترونیک: esfahanizadeh@art.ac.ir

رزومه